1. Què són les fonts d'energia? enumera les fons d'energia més utilitzades avui dia
 2. Fes una taula amb les fonts d'energia renovable i altra amb les no revables i indica:
  1. l'origen
  2. l'aplicació
  3. avantatges
  4. inconvenients
 3. Explica el funcionament d'una central elèctrica. Enumera centrals elèctriques que funcionin d'aquesta manera
 4. Quins problemes principals planteja el consum d'energia avui en dia?
 5. Enumera 10 formes d'estalviar energia
 6. Per què és important reciclar els residus?
 7. Determina:
  1. quants gtaus centígrads són 200 ºF? i 330K?
  2. Quants graus kelvin són 30ºC? i 250K?
  3. quants graus Farenheit són 10ºC? i 50K?
 8. Explica les diferents formes de transmissió de la calor
 9. Enumera els efectes de la calor sobre els cossos.
 10. Explica de quins factors depèn els canvis de temperatura.
 11. Quines característiques té la temperatura mentre s'està produint un canvi d'estat?
 12. Què és la dilatació d'un cos? Per què és produeix?
 13. Dibuixa una ona i indica les seves característiques i definei-les totes.
 14. Com es classifiquen les ones segons la direcció del moviment? i en funció del medi en què es desplacen? Defineix-les.
 15. Quin tipus d'ona ésla llum?
 16. Diferències i semblances entre reflexió i refracció de la llum
 17. Fes un esquema d'una reflexió i d'una refracció i col.loca els seus elements
 18. Com és la imatge obtinguda en un mirall pla? I si és còncau o convex?
 19. Indica com són les imatges formades per lents convergents? i per lents divergents?
 20. Dibuixa un ull i col.loca les seves parts?
 21. Indica la funció de cada estructura annexa de l'ull i del globus ocular
 22. Quina lent és el cristal.lí? On es fenera la imatge i com és? En què consisteix el procés d'acomodació?
 23. Què és la hipermetropia i com es corregeix? i la miopia?
 24. indica el me canisme d'audició, enumerant les parts de l'orella.
 25. De què dpèn el to, la intensitat d'un so?
 26. Què és la freqüencia i el perióde? Quina relació té amb el to i l'altura?
 27. Què es l'espectre de la llum blanca?