Tema 1: Moviment i Forces

CN_Les_magnituds_fisiques.jpg

16 Setembre
 • Física: ciencia que estudia els fenòmens físics.

 • Fenòmens físics: son aquells canvis en que no varia la naturalesa de la substancia

 • Magnitud derivada: resultat d´una o més operacions matemàtiques entre magnituds bàsiques.

 • Magnitud fonamental: són les que es poden mesurar directament sense haver d´efectuar cap càlcul.

 • Fenòmens físics: són aquells canvis en que no varia la substancia.

 • Mesurar: comparar un objecte amb una quantitat que utilitzem com a patró i anomenem unitat.

 • Sistema Internacional ( SI ): sistema d´unitats més important. • Notació científica: es una manera d´expressar números m000000lt grans i m00000lt petits.
Exemples:
97300000= 9´73 x 10e7
279000= 2´79 x 10e5
0´00000008= 8 x 10e-8
0´00039= 3´9 x 10e-4

26 De Septembre.

El moviment i els seus elements.

MOVIMENT:
És un dels fenòmens més comuns que es produeixen al nostre voltant.

Cinèmatica:
És la part de la física que estudia el moviment.

Elements de moviment:

Posició: És el lloc que ocupa el mòbil, respecte un S.R. (Sistema de referència).
(S) = Posició.
(S0) = Posició inicial.

Trajectòria: és la línia imaginària, formada per tots els punts per on passa el mòbil.

Distància: Longitud que hi ha entre la posició inicial (S0), i la posició final (S).

Temps: és els segons, o les hores, que trigarà un
mòbil en recòrrer la distància que separa, la posició inicial (S0), i la posició final (S).

Ex: Coincidirà la tràjectoria amb la distància?
trajectoria.jpg

Proveu aquest aplicació per veure les DIFERÈNCIES ENTRE TRAJECTÒRIA I DISTÀNCIA
25 de setembre :

La velocitat.

Moviment rectilini uniforme :

 • La trajectòria es una linia recta ( rectilini ).
 • La velocitat en cada punt ( instàntania ) es sempre la mateixa ( uniforme )

Velocitat d'instantània :
Velocitat d'un moment determinat. La velocitat por variar.

Velocitat mitjana :

El resultat de fer la mitjana de totes les velocitat instantaniès.

Exemple :
1.Un cotxe es desplaça a 72 km per hora.

a) Quina distancia recorrerá en 30 segons?

s
v = – t
km 1.000 m 1 h 72 · 100
v · t = s 72 — x x = = 20 m/s
h 1 km 3.600 s 3.600ESTUDI DE LES GRÀFIQUES DEL MOVIMENT I
ESTUDI DE LES GRÂFIQUES DEL MOVIMENT II


2 de Octubre

L'acceleració: moviment rectilini accelerat

 • L'acceleració: és la variació de la velocitat de temps. És una magnitud derivada, i la seva unitat
en el sistema internacional es el metre per segon al cuadrat.

a= Vf - Vo/ t *
*Velocitat final menys velocitat inical dividit per temps*

Vf-- Velocitat final
Vo-- Velocitat inicial
T-- Temps recorregut

El resultat pot ser: acceleració positiva o acceleració negativa.

Acceleració positiva es produeix quan la velocitat inicial es 0 i va augmentant.
Acceleració negativa es produeix quan va augmentat però després disminueix.

Exemple:

Un cotxe va a 70 km/h però arriba a un STOP. El cotxe va disminuint fins a parar al STOP. Es produeix una acceleració negativa.16 D'octubre


LA DINÁMICA:

Dinámica - Es la part de la física que estudia les forces.
Força - Es una acció que es provoca sobre un cos.


File Not Found
File Not Found


Representació de les forces:

*Hem de tenir en compte el punt d'aplicació:
No es el mateix que l'empenyis pel centre a que l'empenyis per un costat:

File Not Found
File Not Found*Quina "direcció" té la força:

File Not Found
File Not Found

Direcció: linia recta que conté la força.


*Quin sentit té la força:
File Not Found
File Not Found*Intensitat de la força (la "quantitat")

Representació dels 4 conceptes:
File Not Found
File Not Found
Composició de forces:
-quan dues o més forces actuen simultaniament sobre un cos tenim una composició de forces.

File Not Found
File Not Found


31 d'octubre

Les 3 lleis de Newton
F, m, a

Primera llei de Newton: Qualsevol cos es manté en repós o en moviment rectilini uniforme si no hi ha cap força que li fasi cambiar aquest estat.

Inercia: Tendencia que té qualsevol cos a mantenir el seu estat de repós o moviment.

Segona llei de Newton: Com més massa té un cos, més F hem de fer: Com mes F faci mes acceleracio obtindré.

F= m. a
N= kg. m/s2

La força resultant que actua sobre un cos es proporcional a l'acceleració.