1. Un objecte de 50N exerceix una pressió de 10000 Pa sobre la superfície en que es recolza.Quina és l'àrea de la seva base?

2.Calcula la pressió que exerceix un llibre sobre el prestatge on està guardat
a) si està vertical
b) si està ajagut
mesures del llibre,. 0,16m d'ample ; 0,22m d'alt; 0,05m el llom i pesa 2 kg.

3. Disposeme de tres rajoles quadrades del mateix pes sobre la neu. una fa 20 cm de costat, l'altra fa 15cm i la tercera, 35 cm. Quina rajola produirà més deformació sobre la neu?

4. Tenim un recipient de 0,3m d'alçada i 0,1m2 de base. Calcula en cada cas la pressió al fons.
a) està ple d'aigua (densitat de l'aigua d=1000 Kg/m3
b) està ple de mercuri (densitat del mercuri d= 13600 kg/m3

5. Un recipient de 40 m2 de base conté 60 000Kg d'aigua. Quina pressió exercerix sobre la base del recipient?

6.Suposant que un pantà és ple, en quin dels casos següents es pot obtenir aigua a pressió més gran?
  1. Amb una presa molt ampla.
  2. Amb una presa llarga i estreta
  3. Amb una presa molt alta.