1. Determina a quin tipus de font d'energia es refereixen les segúents frases indica també si és un Inconvenient o avantatge:
  1. Cal inundar grans superfícies de terreny
  2. Proporcionen una gran quantitat d'energia.
  3. Són pràcticament inexhauribles.
  4. S'emeten substàncies contaminants a l'atmosfera.
  5. Depèn de les condicions atmosfèriques
  6. S'exhaureixen progressivament
  7. El seu aprofitament està poc desenvolupat
  8. Cal instal.lar un gran nombre d'aerogeneradors.
 2. Completa la segúent taula.
     1. Temperatura Excala Celsius Escala Kelvin Escala Fahrenheit
   1. Ebullició de l'aigua
   2. Fusió de l'aigua
   3. Diferència entre aquestes temperatures
 3. Per a fondre un Kg de gel, es requereixen aproximadament 333500J. Expressa aquesta quantitat de calor en calories.
 4. digues a quina temperatura s'assolirànl'equilibir tèrmic en les següentss mescels de quantitats iguals d'aigua:
  • 20ºC i 70ºC
  • 0ºC i 80ºC
  • 24ºC i 36ºC
 5. Digues per quin mecanisme es transmet la calor en cadascun dels exemples següents
  1. una cassola sèscalfa en posar-la damunt del foc de la cuina
  2. una bombeta encesa transmet calor a una habitació
  3. un corrent d'aire càlid ascendeix a les golfes procedent dels pisos inferiors.