1.Observa la taula i contesta
grafica_espai_temps_control.jpg
  • Escriu la taula temps - espai dels punts marcats en la següent gràfica
  • calcula les velocitats de cada tram
  • dibuixa la gràfica de la velocitat envers el temps
  • calcula la velocitat mitjana

2. Contesta
  • Per què és perillós baixar d'un autobús que encara és en marxa. Quina llei de Newton ho explica?
  • Per què quan anem en un vehicle i aquest para, notem com sin ens empenyessin cap endavant?

3. Quines conseqüències té sobre un cos l'aplicació d'una força sobre ell

4. Explica utilitzant el principi d'Arquímedes, per què una bola de ferro s'enfonsa i una pilota de ping-pong flota si el tamany de les boles és el mateix


5. Com varia el pes i la massa d’un cos que passa d’estar a la Terra a estar a la Lluna? RAONA-ho
  1. A la Lluna el pes i la massa del cos són menors que a la Terra.
  2. A la Lluna el pes del cos és menor que a la Terra, però la seva massa continua sent la mateixa.
  3. A la Lluna la massa del cos és menor que a la Terra, però el seu pes continua sent el mateix.

6. Calcula la força resultant de:

composició_de_forces_control.png
7. Calcula la força que exerceixen els frens d'un cotxe quan aquest redueix la seva velocitat de 40m/s a 10m/s en 3 segons.

8. Quina és la pressió que exerceix un cos de 50 Kg sobre una superfície de 0,03m2